Oznámenie o zápise do 1. ročníka ZŠ

 14.03.2023

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO 1. ROČNÍKA

Základná škola s materskou školou Cerová

906 33 Cerová 277

Zápis do 1.ročníka základnej školy

Riaditeľ  Základnej školy s materskou školou Cerová Mgr. Peter Mihály podľa  zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všeobecne záväzného nariadenia obce Cerová o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cerová

oznamuje,

že zápis detí do 1.ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční

13. apríla  2023 – t.j. vo štvrtok o 15.00 hod. v 1. triede  základnej školy.

K zápisu si treba priniesť občiansky  preukaz,  rodný list dieťaťa, 10,00 € na učebnice, pracovné zošity .

Cerová   9.3.2023                                                                             Mgr. Peter Mihály, riaditeľ školy

Informácie – www.zscerova.edu.sk -  ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA. Prípadné otázky alebo bližšie informácie na t.č. 034/6589228, e-mail: peter.mihaly@zscerova.edu.sk

Zápis do 1. ročníka

Kto sa zapisuje do prvého ročníka
Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra 2023  šiesty rok. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný priviesť dieťa na zápis a riadne ho zapísať  do základnej školy.
Údaje a doklady, ktoré škola  vyžaduje pri zápise dieťaťa

Rodič na zápise vyplní tlačivo, ktoré obsahuje tieto údaje o dieťati:  meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa,

o zákonných zástupcoch: meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov).

Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Možnosť zapísať dieťa bez  účasti na  zápise
Ak je dieťa v čase zápisu choré, alebo sa z iných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise, rodič alebo iný zákonný zástupca sa  obráti na riaditeľku školy a dohodne sa na spôsobe zápisu. Dieťa je možné zapísať aj v neprítomnosti na základe predložených dokladov.

Kto je prítomný pri zápise
Okrem dieťaťa sú prítomní rodičia,  budúca pani učiteľka,  učiteľky prvého stupňa, učiteľky MŠ,  podľa možnosti psychológ.

Priebeh zápisu
Zápis prebieha  spoločne formou rozhovoru a hier tak, aby sa učiteľky s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. Všetko prebieha v príjemnom a priateľskom prostredí.

Možnosť zapísať  dieťa mladšie ako šesť rokov
Vo výnimočných prípadoch je možné zapísať aj dieťa, ktoré dosiahne vek šesť rokov v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka. Dieťa možno zapísať, ak je  dostatočne fyzicky i psychicky zrelé na začiatok povinnej školskej dochádzky. Túto zrelosť musí rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa preukázať súhlasnými vyjadreniami príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré priloží k žiadosti o zápis.

Odklad školskej dochádzky

Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má právo požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa, má zdravotné problémy. Svoju žiadosť o odklad musí oznámiť pri zápise a písomne ju predložiť riaditeľovi školy.  Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Zmena  školy po zápise
Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má právo zmeniť základnú školu, do ktorej pôvodne svoje dieťa zapísal. Túto zmenu však musí  oznámiť riaditeľovi  pôvodnej školy najneskôr do konca augusta príslušného roku.


Zoznam aktualít: