Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 23.03.2020 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Cerová. Program : 1. Otvorenie zasadnutia 1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 1.2 Kontrola uznesení 2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 3. Žiadosť o predaj časti parcely č. 1120, k.ú. Rozbehy, registra KN E, žiadateľovi Richardovi Teplanskému, bytom Trnava. 4. Žiadosť o prenájom časti parcely č. 141/1, k.ú. Rozbehy, registra KN C, žiadateľke Martine Pípovej, bytom Cerová. 5. Rôzne. 6. Diskusia. 7. Uznesenia a záver. Ing. Ján Čerešník starosta obce Cerová Pozvánka

Zoznam aktualít: