Aktuality

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa

Vážení občania, v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov do 31.01. 2019 plynie lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti tým občanom, ktorí v roku 2018 kúpili alebo predali pozemok alebo stavbu, prípadne darovali alebo boli obdarovaní. Zároveň je nutné nahlásiť zmenu, ak ste v roku 2018 postavili drobnú stavbu (garáž, hospodársku budovu alebo inú stavbu do 25 m2), skolaudovali stavbu (rodinný dom, hospodársku budovu, veľkú garáž...) alebo Vám bolo vydané stavebné povolenie.  Zároveň je nutné do tohto termínu podať priznanie k dani za psa, ak ste si v roku 2018 obstarali nového psa, prípadne oznámiť, že v minulosti nahlásený pes už nie je predmetom dane. Potrebné tlačivo obdržíte na Obecnom úrade v úradných hodinách, elektronická podoba tlačiva :

 Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje


Zoznam aktualít: