Aktuality

RÚVZ: Výzva na vykonanie deratizácie od 8. 4. 2019 do 17. 5. 2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Senici vzhľadom na zvýšený sezónny výskyt živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs v jarných a jesenných mesiacoch   v y z ý v a  podnikateľské subjekty ako aj občanov vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 8.4.2019 do 17.5.2019, najmä v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat a v rodinných a bytových domoch. Podnikateľské subjekty sú povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie,  predovšetkým v objektoch školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, skladoch potravín a požívatín, ako aj na skládkach komunálneho odpadu. Uvedení živočíšni škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia zdravia, teda zdrojom nákazy rôznymi prenosnými infekčnými ochoreniami – salmonelózami a pod. Je v záujme nás všetkých utvárať a chrániť zdravé podmienky  pre zdravý spôsob života a práce. Výzva RÚVZ Senica 2019

Zoznam aktualít: