Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 18.07.2022 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Cerová. Program : 1. Otvorenie zasadnutia 1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 1.2 Kontrola uznesení 2. Určenie volebných odvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2022 a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie. 3. Rôzne 4. Diskusia. 5. Uznesenia a záver.

Zoznam aktualít: