Aktuality

Voľby 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Informácie pre voliča Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií Informácie pre nezávislých kandidátov Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry Volebná kampaň Často kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň Tlačivá a vzory Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane Organizačno-technické zabezpečenie volieb Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb Financovanie volieb Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Výsledky volieb Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov   Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia Počet poslancov volených v obci Cerová Zoznam kandidatov na poslancov utvorenie volebných okrskov a určenie volebných mistností emailová adresa Zapisovaťelka volelbnej komisie Zoznam kandidatov Oznamenie Doprava ku voľbám Rozbehy hlasovanie mimo miestnosti do bežnej volebnej schránky Špeciálny spôsob hlasovania VO 5 zánik kandidatúry zoznam-kandidatov-na-predsedov TTSK kandidáti do zastupiteľstva TTSK ______________________________________________________

Uverejnenie výsledkov volieb 2022

výsledky volieb VÚC


Zoznam aktualít: