Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. e) zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce predať pozemok  vo vlastníctve obce :

časť parcely registra C-KN č.  174/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2.

Spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je fakt, že pozemok rodina dlhodobo využíva, pozemok slúži ako vjazd na dvor vlastníkov, pre obec je pozemok inak neupotrebiteľný.

Kupujúci/žiadatelia : Bc. Jana Lešková, bytom Cerová č. 178, Mária Lešková, bytom Prievaly 248

____________________________________________________________________________________________________________

Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. e) zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce predať pozemok  vo vlastníctve obce :

novovytvorenú parcelu registra C-KN č.  174/54 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m2.

Spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je fakt, že pozemok rodina dlhodobo využíva, pozemok slúži z časti ako vjazd na dvor vlastníkov, pre obec je pozemok inak neupotrebiteľný.

Kupujúci/žiadatelia : Jozef Pavlík a Ing. Gabriela Pavlíková, bytom Cerová č. 367

____________________________________________________________________________________________________________

Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. e) zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce predať pozemok  vo vlastníctve obce :

parcelu registra C-KN č.  174/34 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2.

Spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je fakt, že pozemok rodina dlhodobo využíva, majú ho oplotení a starajú sa o neho, pre obec je pozemok inak neupotrebiteľný.

Kupujúci/žiadatelia : Jozef Nemec a Antónia Nemcová, bytom Cerová č. 233

____________________________________________________________________________________________________________

Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. e) zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce predať pozemok  vo vlastníctve obce :

parcelu registra C-KN č.  174/49 - ostatná plocha o výmere 37 m2.

Spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je fakt, že pozemok rodina dlhodobo využíva, majú ho oplotení a starajú sa o neho, pre obec je pozemok inak neupotrebiteľný.

Kupujúci/žiadatelia : Jaroslav Funka a Kvetoslava Funková, bytom Cerová č. 293