Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. e) zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce predať pozemok  vo vlastníctve obce :

parcela registra C-KN č.  174/39-zastavaná plocha a nádvorie.

Spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je fakt, že pozemok rodina dlhodobo využíva, bezprostredne susedí s ich pozemkom, pre obec je pozemok inak neupotrebiteľný.

Kupujúci : Renáta a Ivan Benešoví, bytom Cerová č. 204

Zverejnené 29.10.2019

_____________________________________________________________________

Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. e) zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce predať časti pozemkov vo vlastníctve obce :

časť parcely C-KN č. 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-Lieskové, LV 705,

časť parcely E-KN č. 331/1 – ostatná plocha, k. ú. Cerová-Lieskové, LV 1447.

Spôsob predaja podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov : z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o pozemky bezprostredne susediace so žiadateľovými, pozemky dlhodobo užíva a stará sa o ne, časť parc. č. 331/1 má oplotenú, pre obec sú pozemky inak neupotrebiteľné.

Kupujúci : Vladimír Váverka, bytom Cerová č. 205

Zverejnené dňa 30.08.2019

_____________________________________________________________________

Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. e) zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce predať časť pozemku vo vlastníctve obce :

časť parcely C-KN č. 174/1 – zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Cerová-Lieskové, LV 705.

Spôsob predaja podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov : z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom , že ide o pozemok bezprostredne susediaci so žiadateľkiným, pozemok dlhodobo užíva a stará sa oň, pre obec je inak neupotrebiteľný.

Kupujúci : Jana Kubišová, bytom Pečianska 9, 851 01  Bratislava

Zverejnené dňa 30.08.2019

_____________________________________________________________________

Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. e) zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce predať časť pozemku vo vlastníctve obce :

časť parcely E-KN č. 1120 – trvalý trávny porast, k.ú. Rozbehy.

Spôsob predaja podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že na pozemku bude stáť energetické zariadenie.

Kupujúci : LIV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09  Bratislava, IČO: 35745401

Zverejnené dňa 30.08.2019

_____________________________________________________________________

Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. e) zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce predať časť pozemku vo vlastníctve obce :

časť  parcely E-KN 1120 – trvalý trávny porast, k. ú. Rozbehy.

Spôsob predaja podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ uvedený pozemok dlhodobo užíva, stará sa oň, bezprostredne susedí s jeho pozemkom, pre obec je pozemok inak neupotrebiteľný

Kupujúci : Rudolf Grác, bytom Sídlisko 463/16, Jaslovské Bohunice.

Zverejnené dňa 30.08.2019

_____________________________________________________________________

Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33  Cerová týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. e) zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce predať časť pozemku vo vlastníctve obce :

časť parcely E-KN č. 1109/1 o výmere 27 m2, k.ú. Rozbehy.

Spôsob predaja v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov : z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitným zreteľom je fakt, že vo veci predaja predmetného pozemku boli už minulosti vykonané kroky na zmenu vlastníckych pomerov predchádzajúceho vlastníka rekreačnej chaty, pozemok je pre obec neupotrebiteľný a neplánuje ho v budúcnosti využívať.

Kupujúci:  Peter Kvetan, bytom Majcichov 526, 919 22 Majcichov,

Silvia Kvetanová, bytom Majcichov 526, 919 22 Majcichov,

Juraj Kvetan, bytom  Študentská 3580/26, 917 01  Trnava.

Zverejnené dňa 30.08.2019

_____________________________________________________________________

Obec Cerová, Cerová č. 104, 906 33 Cerová týmto v zmysle ustanovia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer
predaja časti pozemku vo vlastníctve obce :

časť parcely č. 1591/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, KN E, k.ú. Rozbehy

Spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadaná časť parcely leží
vo vnútri oplotenia, žiadateľ ho dlhodobo užíva, na pozemku je postavená budova vo vlastníctve
žiadateľa. Pre obec je pozemok inak neupotrebiteľný.

Kupujúci : Henrich Ravas – Agrovest , Rybky 111, 906 04 Rybky

Zverejnené dňa 23.05.2019

_____________________________________________________________________

Obec Cerová, Cerová 104, 906 33 Cerová týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce :

časť parcely číslo 331/1 -ostatné plochy registra “E” v k.ú. Cerová-Lieskové

Spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok má spoločnú hranicu s pozemkom žiadateľov, dlhodobo ho užívajú a je nimi oplotený a pre obec je inak neupotrebiteľný.

Kupujúci : Beneš Ivan a manželka Renáta Benešová, bytom Cerová č. 204

Zverejnené dňa: 23.10.2018