Poslanci, komisie, účasť poslancov

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 11

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

 1. starostu,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. podľa osobitného zákona.

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

 1. do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
 2. od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
 3. od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
 4. od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
 5. od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
 6. od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
 7. od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
 8. od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
 9. od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
 10. nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
 17. vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.

§ 12

Rokovanie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

 • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
 • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

Poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026 a ich rozdelenie podľa častí a ulíc obce:

 • PhDr. Pavol Mihály - zástupca starostu, časť obce Háj po kaštiel, Záhrada na Lieskovom
 • PaedDr. Božena Malichová, časť obce hlavná cesta o Rozbehov po sochu sv. Vendelína a ulica Záhrady na Cerovej (tzv. Kozia ulica)
 • Ing. Vladimír Nemec, časť obce Malý Háj
 • Pavol Chovanec, časť Rechtorka a Hoštáky
 • Ing. Anton Veteška, časť hlavná cesta od sv. Vendelina po s.č. 360
 • Ing. Rastislav Ďuriš, časť ulica na školou a Potok
 • Rastislav Petráš, časť Prídavky a Mexiko
 • Renát Dudek, časť Dedina
 • Mgr. Barbora Krištúfková, časť Lieskové a Výmoľ

Pre časť obce Rozbehy a Brezina je kontaktná osoba starosta obce.

Jednotlivé komisie obecného zastupiteľstva, ich predsedovia, členovia a popis ich hlavných činností:

Komisia na ochranu verejného záujmu a sociálnych vecí

 • predseda : Mgr. Barbora Krištúfková
 • členovia : Renát Dudek, PhDr. Pavol Mihály

    Náplň : Prijíma písomné oznámenia starostu obce v rozsahu ústavného zákona č. 357/2004  Z. z.  o ochrane  verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a vedie ich evidenciu. Posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činnosti. V prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení požaduje od dotknutého funkcionára vysvetlenie. Podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení v prípade, ak nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné. Poskytuje informácie o prijatých písomných oznámeniach  a o údajoch nachádzajúcich sa v nich každej osobe v rozsahu a spôsobom ustanoveným v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informácií, pričom rešpektuje limity ustanovené v článku 7 ods. 7 až ods. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z.Z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a zákone č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. Preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania. Kontroluje dodržiavanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostom obce a hlavným kontrolórom a v odôvodnených prípadoch predkladá obecnému zastupiteľstvu príslušné návrhy na začatie konania. Posudzuje  žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej výpomoci a predkladá návrh na   rokovanie OZ. Posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov. Posudzuje návrhy na sociálno-právnu ochranu detí a mládeže.

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

 • predseda : Ing. Vladimír Nemec
 • členovia : Jana Daniel, Pavol Chovanec, Renát Dudek, Rastislav Petráš

Náplň :  V oblasti výstavby, územného plánovania vykonáva poradnú, iniciatívnu a kontrolnú činnosť na úseku výstavby, územného plánovania  a rozvoja obce. Podieľa sa na koncepte návrhu územného plánu, prerokúva a navrhuje pripomienky a podnety k návrhu územného plánu. Podľa potreby iniciuje zmeny a dodatky schváleného územného plánu. Podieľa sa na výbere a iniciuje prípravu lokalít na bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť, lokalít na výstavbu rodinných domov, garáží a pod. Vypracováva návrhy na riešenie sporov v oblasti výstavby. Poskytuje stanovisko k žiadostiam o odpredaj nehnuteľného majetku obce. Podieľa sa na určení priorít na úseku investičnej výstavby a údržby objektov v majetku obce. V oblasti životného prostredia sa spolupodieľa na tvorbe a ochrane životného prostredia a vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja životného prostredia v obci. Vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v obci a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania. Posudzuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života a zosúlaďuje potreby ochrany prírodných zdrojov s potrebami ekonomického rozvoja výstavby a starostlivosti o verejnú zeleň. Navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov. Môže sa podieľať na kontrole činnosti právnických a fyzických osôb z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia. Vyjadruje sa k problematike zberu, prepravy, separácie a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Poskytuje stanovisko v prípade vzniknutých sporov vo veci životného prostredia. Posudzuje a prijíma návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladá svoje stanoviská OZ. V rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami OZ a zložkami organizovanými v obci.

Komisia školstva, kultúry a športu

 • predseda : Ing. Anton Veteška
 • členovia : Ľubomír Pavlík, PaedDr. Božena Malichová, Mgr. Barbora Krištúfková               

Náplň : Spolupodieľa sa na príprave a organizácii obecných kultúrno-spoločenských podujatí. Pripravuje kalendár kultúrnych a spoločenských podujatí v obci, predkladá návrhy na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí. Zabezpečuje rozvoj kultúry v obci. Predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách, alebo školských zariadeniach. Posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry v obci, participuje na usporadúvaní športových podujatí na území obce. Sleduje stav, udržiavanie a celkové využitie športových zariadení v obci a predkladá patričné návrhy na zlepšenie. Posudzuje a prijíma návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladá svoje stanoviská OZ. V rámci svojej pôsobnosti aktívne spolupracuje s ostatnými komisiami OZ a zložkami organizovanými v obci.