Školstvo

Základná škola s materskou školou Cerová

Kontakt

adresa: Základná škola s materskou školou Cerová,  Cerová 277, 906 33 Cerová
telefón: 034/6589228, 0915 634 553
www: https://zscerova.edupage.org/
mail: peter.mihaly@zscerova.edu.sk

Základná škola s materskou školou Cerová je plnoorganizovaná škola s  právnou subjektivitou. Jej zriaďovateľom je obec Cerová. Súčasťou školy sú základná škola, školský klub detí, školská jedáleň  a  materská škola.

Budovy školy a areál boli v priebehu ostatných 20 rokov modernizované a rekonštruované. V roku 2001 bola plynofikovaná kotolňa,  v  roku 2005 vybudovaná čistička odpadových vôd a tartanové rozbežisko s doskočiskom. Najväčšia rekonštrukcia všetkých budov školy sa uskutočnila v rokoch 2010 – 2011  – výmena strešných krytín, okien, dverí, zateplenie a úprava fasády. V roku 2012 bolo otvorené multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, v roku 2016 altánok s učebňou v prírode. Od roku 2017 prebieha postupná rekonštrukcia elektrorozvodov a úpravy interiéru.

Škola sídli v časti Podháj v 3 budovách. V hlavnej budove sa nachádzajú učebne základnej školy, odborné učebne informatiky a prírodovedných predmetov, kabinety, multimediálna knižnica, školský klub detí a výtvarná minigaléria školy. V druhej budove sú učebne a spálňa materskej školy, školská jedáleň a  odborné učebne technickej a výtvarnej výchovy a žiacka kuchynka. Samostatná telocvičňa je vybavená na hry, gymnastiku, atletiku a badminton. Škola má k dispozícii ihriská – multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a betónovú plochu na hry, ihrisko na plážový volejbal, tartanové rozbežisko s doskočiskom na skok do diaľky a výškarské doskočisko. Školu obklopuje prírodný park,  jeho súčasťou je veľký altánok, ktorý slúži ako  učebňa v prírode,  detské ihrisko s hojdačkami, preliezačkami, pieskoviskom a detským altánkom.

Základnú školu od roku 1987 navštevujú aj žiaci zo susedných obcí Prievaly a Plavecký Peter – od 5. ročníka a postupne pribúdajú i žiaci z okolia.

Činnosť školy vychádza z vízie školy „byť dobrou školou, ktorá podporuje žiakov, spolupracuje s rodičmi, je otvorená verejnosti a pripravuje žiakov na život tak, aby sa z nich stali dobrí a úspešní ľudia“.

V ostatných rokoch sa počet žiakov pohybuje od 140 do 150.

Činnosť školy v súčasnosti zabezpečuje 20 pedagogických (učitelia ZŠ a MŠ, asistenti učiteľa, vychovávateľky ŠKD) a  9 správnych zamestnancov. Škole v tomto období pribudli noví, resp. staronoví učitelia – Mgr. Magdaléna Tomková, Mgr. Radovan Rak, Mgr. Soňa Pavlíková. V triedach už niekoľko rokov pôsobia aj asistentky učiteľa, ktoré sa venujú začleneným žiakom i 2 vychovávateľky v ŠKD, ktorý sa rozrástol až na 40 detí.

Pri škole pôsobí Rada školy, Žiacky parlament a rodičovské združenie, od roku 2018 s právnou subjektivitou, ktoré je partnerom, priateľom i sponzorom školy.

Vedenie školy

riaditeľ školy: Mgr. Peter Mihály (od 2016)
zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Gabriela Režnáková (od roku 2020)
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Bc. Hedviga Tichá
vedúca ŠJ: Jana Keračíková
vedúca ŠKD: Eva Ondrušová
výchovná poradkyňa: Mgr. Anna Michalicová
koordinátorka drogovej prevencie: Mgr. Ľubica Kiráľová

Metodické združenie a predmetové komisie:

MZ 1.-4. ročník: vedúca Mgr. Jana Menglerová
PK prírodovedná: vedúca RNDr. Ľubica Tomovičová
PK spoločenskovedná: vedúca Mgr. Silvia Gažová

Rada školy

predseda: Mgr. Erika Konopová, členovia: Rastislav Petráš, Jozef Masár, Dana Jarásová,  Jana Keračíková, Ľubomír Pavlík, Renáta Tomková, Mgr. Mária Sukupčáková, Stanislav Janák, Ing. Jozef Vicen, Mgr. art. Mário Harnúšek

Združenie rodičov a priateľov školy

predseda rady rodičov: Miroslava Zíšková, tajomníčka a  koordinátorka spolupráce za školu Mgr. Miriam Chlupíková,  počet členov rady 11

Žiacky parlament

Je zložený zo žiakov – zástupcov tried. Spolupracuje s vedením školy a pedagogickým zborom.  Jeho činnosť koordinuje Mgr. Magdaléna Tomková.

Z histórie školy

V obecnej kronike sa píše, že škola je tu od nepamäti. Prvé hodnoverné záznamy sú z konca 18. storočia. Súvisia so vznikom samostatnej farnosti v roku 1787, kedy vznikla aj ľudová obecná škola. Prvú obecnú školskú budovu postavili miestni obyvatelia o 10 rokov neskôr. Bola jednotriedna a slúžila pre deti z Cerovej, Lieskového i Rozbehov. Táto pôvodná budova začiatkom 80. rokov 19. storočia vyhorela. V roku 1882 ju nahradila nová, v ktorej sa vyučovalo vyše 80 rokov.  Škola bola rok cirkevná, potom ju poštátnili a  stala sa dvojtriednou. Tretia trieda pribudla v roku 1911, keď mala škola  až  216 žiakov. Striedali sa v nej prevažne maďarskí učitelia, deti im nerozumeli a do školy chodiť nechceli. Situácia sa zmenila po vzniku Československa, ale problém s priestormi vyriešila až nová obecná budova postavená v roku 1929. Riaditeľom školy bol vtedy Jozef Plško. V rokoch 1934 -1945 bolo v škole 6 tried, patril k nej kabinet a byt (obidve budovy školy na pohľadnici z  30. rokov 20. storočia). Po vojne v roku 1948 sa škola zmenila na národnú školu pre 1.-5. ročník a strednú pre 6.-8. ročník, kde ako riaditeľ pôsobil cerovský rodák, učiteľ Anton Janák. Od roku 1953 sa stal riaditeľom osemročnej strednej školy, ktorá vznikla  zlúčením oboch škôl. Ďalšia zmena nastala v roku 1960, škola sa zmenila na deväťročnú a do funkcie riaditeľky bola menovaná Mária Holická z Jablonice. V  dvoch malých budovách sa tlačilo vyše  300 žiakov. Preto vedenie školy  spoločne s rodičovským združením, ktoré viedol Pavol Pavlík, začalo organizovať prípravy na výstavbu novej súčasnej budovy. V roku 1964 dostala obec povolenie na výstavbu 9-triednej budovy školy a bytovky pre učiteľov, neskôr i na telocvičňu a budovu pre jedáleň a družinu. (Na fotografii žiaci a učitelia na slávnosti pri príležitosti kladenia základného kameňa novej školy.)

Nový riaditeľ Pavol Driečny spoločne s  celým kolektívom a  rodičmi po roku otvorili slávnostne nový školský rok 1965/66. Postupne sa budoval areál školy, dostavali sa ďalšie pavilóny – telocvičňa, jedáleň a  triedy pre školskú družinu. Pri škole sa vytvorili až 4 oddelenia školskej družiny, v ktorých žiaci trávili spoločné popoludnia po vyučovaní.

Po odchode Pavla Driečneho školu 2 roky viedol Anton Janák, ktorý po viac ako 40-ročnej praxi  v roku 1973 odišiel do dôchodku. Riaditeľom bol menovaný Augustín Holič z Prieval. Svoju záľubu v prírode preniesol aj do školy, vybudoval okrasný aj ovocný park, políčka a ihriská.

Od 1.9.1973 bola ku škole pričlenená škola v Rozbehoch*, v ktorej bolo v tom čase len 13 žiakov.

Koncom 70. a začiatkom 80. rokov začal v škole klesať počet žiakov. Podobne to bolo aj v susedných obciach. Preto po rozhodnutí okresného úradu spojiť  triedy  vyššieho stupňa začali od 1. septembra 1987 do cerovskej školy chodiť aj  žiaci z Prieval a Plaveckého Petra.

Po roku  1989, keď nastala významná zmena v politickom živote nášho štátu, aj školu zasiahli demokratické zmeny. V  roku 1991 sa prvýkrát v dejinách školy  uskutočnili voľby riaditeľa prostredníctvom rady, ktorá vznikla zo zástupcov  zamestnancov školy, rodičov a štátnej správy. Na jej návrh bola do funkcie riaditeľa menovaná PaedDr. Božena Malichová, ktorá školu viedla nasledujúcich 25 rokov.  Zmenili sa učebné plány,  osnovy a spôsob hodnotenia. Začala sa vyučovať angličtina, postupne pribudli ďalšie nové predmety. Do priestorov školy sa presťahovala materská škola*.   Od 1. januára 2002 prešla škola pod správu obce Cerová. Má právnu subjektivitu a od 1. júla 2002 spoločne s materskou školou tvoria subjekt Základná škola s materskou školou. Cerovská škola bola jednou z prvých škôl na Slovensku, ktorá uskutočnila  spojenie základnej a materskej školy do jedného právneho subjektu. Škole pribudli nové kompetencie. V roku 2008 nastala ďalšia významná zmena  vo výchovnovzdelávacom procese. Škola vypracovala vlastný Školský vzdelávací program, neskôr ho inovovala do podoby, ktorú uplatňuje v  základnej i materskej škole a v školskom klube detí. Dbá na výchovu k dobrým medziľudským vzťahom, na regionálne tradície a na ochranu prírody a životného prostredia. Orientuje sa na rozvoj záujmov a  talentu detí, pomáha žiakom s problémami. Dlhé roky si udržuje veľmi dobré meno v oblasti prípravy na súťaže a podujatia. Má vynikajúcich žiakov,  učiteľov, ktorí ich pripravujú a rodičov, ktorí túto činnosť podporujú.  Mnohí zo žiakov sú úspešnými riešiteľmi celoslovenských, krajských a okresných olympiád a súťaží, v ktorých získali rad popredných umiestnení.

Významné udalosti:

1797 – 1. zmienka o škole v Cerovej – dvojtriedna škola s 80 deťmi
1883 – poštátnenie školy (216 detí, riaditeľ školy Ľudovít Gyorffy)
1928 – otvorenie dvojtriednej, neskôr viactriednej školy (riaditeľ školy Jozef Plško)
1965 – otvorenie novej desaťtriednej školy (331 žiakov, riaditeľ školy Pavol Driečny)
1987 – príchod žiakov zo susedných obcí Prievaly a Plavecký Peter do 5.-8. ročníka (275 žiakov)
2002 – spojenie základnej školy s materskou školou (189 žiakov a 25 detí MŠ, riaditeľka PaedDr. Božena Malichová)
2010-2011 – rekonštrukcia školy
2012 – otvorenie multifunkčného ihriska

2016 – otvorenie učebne v prírode (riaditeľ Mgr. Peter Mihály)

2017 – 2020 – rekonštrukcia interiérov a rozvodov

Škola v Rozbehoch

Prvý doklad o škole v  Rozbehoch je zo 4. januára 1912, keď tu bola  zriadená štátna ľudová škola. Vyučovanie však začalo až po dobudovaní školskej budovy 1. septembra 1913. Po vzniku Č-SR bola škola jednotriedna, striedali sa v nej českí i slovenskí učitelia. Od roku 1933 bola rozšírená na dvojtriedku. Triedy, v ktorých bolo 35 a 40 žiakov 1. – 8. ročníka,  sa učili striedavo  dopoludnia a popoludní. Po roku 1948, keď bola škola premenovaná na národnú, boli zriadené 2 triedy pre 1.-5. ročník. Žiaci od 6. ročníka navštevovali Strednú školu v Cerovej. Postupne klesol počet žiakov na 1. stupni tak, že škola bola od 1. septembra 1973 pričlenená  k ZDŠ v Cerovej. (Na fotografiách budova školy a žiaci v 30. rokoch 20. storočia.)

Materská škola

Prvá materská škola v obci Cerová vznikla v roku 1947. Prvý rok sídlila v triede národnej školy (v starej budove školy – dnes pošta). Neskôr až do decembra roku 1969 v  budove bývalého chudobinca v ulici k parku (foto). Vtedy sa opäť presťahovala do starej budovy školy, ktorá bola spoločne s bývalým učiteľským bytom vo vedľajšom dome zrekonštruovaná. Jej kapacita však už čoskoro nedostačovala a tak sa deti, ktorých bolo v roku 1973 zapísaných až 52, presťahovali do opravenej novšej budovy školy, ktorá zostala po vybudovaní novej základnej školy prázdna. Najviac detí navštevovalo škôlku v 80. rokoch, bolo ich viac ako 70. Keď začiatkom 90. rokov počet detí klesol pod 30, nastalo nové sťahovanie. Od školského roku 1993/94 dostali škôlkari priestor v druhej budove základnej školy, kde boli predtým triedy 1. stupňa a školská družina. Veľká organizačná zmena i zmena názvu nastala pri spojení škôlky a základnej školy do jedného právneho subjektu s názvom Základná škola s materskou školou Cerová. Bolo to 1. júna 2002.

V škôlke sa za dobu jej existencie vystriedalo veľa učiteliek. Ako riaditeľky školy dlhé roky pôsobili Anna Jurkovičová, Anna Dingová, Viera Mikulčíková, Ľubica Sláviková,  od roku 2002 ako zástupkyňa ZŠ s MŠ pre materskú školu. Od roku 2009 je zástupkyňou Bc. Hedviga Tichá.

Dnes má škôlka vyše 30 detí, ktoré pracujú v 2 triedach, Lienky a Včielky,  pod vedením  učiteliek Mgr. Jany Mihelovej a Dany Jarásovej.

Viac na webovej stránke https://zscerova.edupage.org/

Fotografie: Archív ZŠ s MŠ Cerová, Foto archív obce Cerová