Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2021 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Cerová. Program : 1. Otvorenie zasadnutia 1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 1.2 Kontrola uznesení 2. Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020 3. Predaj podielu parc. č. 641 a 642, registra E KN, k.ú. Cerová – Lieskové, žiadateľovi Petrovi Vicenovi, stanovenie predajnej ceny 4. Predaj podielu parc. č. 636 a 643, registra E KN, k.ú. Cerová – Lieskové, žiadateľovi Radkovi Michalicovi, stanovenie predajnej ceny 5. Predaj novovytvorenej parcely č. 1088/3 z parc. č. 1088/1, registra C KN, k.ú. Rozbehy, žiadateľom Mgr. Bernadete Kostúrovej a Mgr. Adriánovi Kostúrovi 6. Predaj parcely č. 1749/1, 1736/5, 1737/31, 1737/33, 1738/1, 1738/4, 1740/2, 1740/19, registra C KN, k.ú. Cerová-Lieskové, žiadateľovi Ing. Jozefi Ajpekovi 7. Rôzne. 8. Diskusia. 9. Uznesenia a záver.   Pozvánka

Zoznam aktualít: