Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2021 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Cerová.

Program :

1. Otvorenie zasadnutia

1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

1.2 Kontrola uznesení

2. Návrh VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020

4. Záverečný účet obce za rok 2020

5. Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2021

6. Súhlas k čerpaniu úveru k financovaniu dostavby nájomného domu

7. Žiadosť o predaj parcely č. 1749/1, registra C KN, k.ú. Cerová-Lieskové, žiadateľovi Ing. Jozefovi Ajpekovi

8. Žiadosť o predaj časti parcely č. 174/1, registra C KN, k.ú. Cerová-Lieskové, žiadateľom Jaroslavovi Oravcovi a Jarmile Oravcovej, Cerová 187

9. Rôzne.

10. Diskusia.

11. Uznesenia a záver.

 

Pozvánka


Zoznam aktualít: