Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 22.06.2022 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Cerová. Program : 1. Otvorenie zasadnutia 1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 1.2 Kontrola uznesení 2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021 3. Záverečný účet obce za rok 2021 4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k zmene č. 1 rozpočtu obce pre rok 2022 5. Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2022 6. Rôzne 7. Diskusia. 8. Uznesenia a záver.   Pozvánka

Zoznam aktualít: