Aktuality

Schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO a dodatku č. 6 k VZN č. 2/2014


Zoznam aktualít: