Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 23.07.2020 o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Cerová. Program : 1. Otvorenie zasadnutia. 1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 1.2 Kontrola uznesení. 2. Zmena č. 1 rozpočtu obce na rok 2020 3. Rôzne. 4. Diskusia. 5. Uznesenia a záver.

Zoznam aktualít: