Aktuality

Voľby 2022 oznam:

Dňa 29.októbra 2022, v čase od 07:00 hod. do 20:00 hod. v Obradnej sieni Obecného úradu Cerová sa budú  konať spojené voľby do Orgánov samosprávy obcí a Orgánov samosprávnych krajov. Právo voliť má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku. V našej obci sa do orgánov samosprávy obce volí 9 poslancov a 1 starosta, do orgánov samosprávnych krajov sa volí 5 poslancov a  1predseda Trnavského samosprávneho kraja. Pre voľby do samosprávy obcí sú určené biele hlasovacie lístky a biele obálky, ktoré sa budú vkladať do bielej volebnej schránky, pre voľby do samosprávnych krajov sú určené biele hlasovacie lístky s modrým pruhom a modré obálky, ktoré sa budú vkladať do modrej volebnej schránky. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec svojho trvalého pobytu a v deň konania volieb volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. Do takéhoto zoznamu voličov sa môžete prihlásiť do 28 októbra v úradných hodinách a v deň konania volieb na mobilnom telefónom čísle 0903 589 218. Ak má občan ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténnu izoláciu, môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania. Túto skutočnosť je potrebné nahlásiť najneskôr do 28 októbra do 12:00 hodiny na mobilné číslo, alebo pevnú linku obecného úradu. Pre občanov v časti Rozbehy bude zabezpečená doprava nasledovne: Pri kostole v časti Rozbehy o 10:00 hod., o 14:00 hod. a o 17:00 hod.

Zoznam aktualít: