Aktuality

Verejná vyhláška, výzva/oznámenie o vstupe

Spoločnosť Zelená Dolina, s.r.o., Š. Moyzesa 1, 034 01  Ružomberok, s poverením spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, vyzýva na odstránenie resp. okliesnenie stromov, drevín resp. iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení. V prípade ak stromy, dreviny resp. iné porasty nebudú do termínu začatia prác odstránené resp. okliesnené vlastníkmi, v súlade s § 11 ods. 3 zákona o energetike v platnom znení spoločnosť Zelená Dolina, s.r.o. oznamuje, že má právo na dobu nevyhnutnú na odstránenie a/alebo okliesnenie týchto stromov alebo iných porastov vstúpiť na dotknuté pozemky. Úplné znenie verejnej vyhlášky je v prílohe. Verejná vyhláška/oznámenie o vstupe

Zoznam aktualít: