Aktuality

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

Podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2021/9418:2-A1810 z 8. januára 2021 sa prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzkach školských zariadení okrem: - materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ. Je potrebné, aby dotknutí zákonní zástupcovia predložili vedeniu školy doklady potvrdené zamestnávateľom o nevyhnutnosti ich prítomnosti na pracovisku (obaja rodičia).

Zoznam aktualít: