Aktuality

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľ-a/-ky Základnej školy s materskou školou Cerová

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľ-a/-ky Základnej školy s materskou školou Cerová, 906 33 Cerová 277 Predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a iné kritériá a požiadavky: v zmysle § 9 a 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: - kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca – vyžadovaný stupeň vzdelania (ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijného odboru a v programe pre príslušný druh a typ školy), - najmenej zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou – 5 rokov pracovnej (pedagogickej) činnosti a vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady), - bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti , - zdravotná spôsobilosť, - ovládanie štátneho jazyka, - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a znalosť príslušnej legislatívy, - riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, znalosť práce s PC, - občianska a morálna bezúhonnosť – osobnostné a morálne predpoklady Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: - písomná prihláška do výberového konania, - štruktúrovaný profesijný životopis, osobný dotazník, motivačný list, - overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy, - potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa a o dĺžke pracovnej (pedagogickej) činnosti, - písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú ZŠ s MŠ - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie a pracovnej činnosti, - písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a použitím osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 17 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách prihlášky. Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. Termín podania prihlášky do: 07. mája 2021 do 12:00 hod. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa: Obec Cerová, č. 104, 906 33 Cerová. Na obálku uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie: „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať !“ Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. PDF - Vyhlásenie voľby riadeteľa ZŠ MŠ

Zoznam aktualít: