Úradná tabuľa

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2021 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Cerová. Program : 1. Otvorenie zasadnutia 1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 1.2 Kontrola uznesení 2. Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2020 3. Predaj podielu parc. č. 641 a 642, registra E KN, k.ú. Cerová – Lieskové, žiadateľovi Petrovi Vicenovi, stanovenie predajnej ceny 4. Predaj podielu parc. č. 636 a 643, registra E KN, k.ú. Cerová – Lieskové, žiadateľovi Radkovi Michalicovi, stanovenie predajnej ceny 5. Predaj novovytvorenej parcely č. 1088/3 z parc. č. 1088/1, registra C KN, k.ú. Rozbehy, žiadateľom Mgr. Bernadete Kostúrovej a Mgr. Adriánovi Kostúrovi 6. Predaj parcely č. 1749/1, 1736/5, 1737/31, 1737/33, 1738/1, 1738/4, 1740/2, 1740/19, registra C KN, k.ú. Cerová-Lieskové, žiadateľovi Ing. Jozefi Ajpekovi 7. Rôzne. 8. Diskusia. 9. Uznesenia a záver.   Pozvánka

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk