Úradná tabuľa

Verejná vyhláška, výzva/oznámenie o vstupe

Spoločnosť Zelená Dolina, s.r.o., Š. Moyzesa 1, 034 01  Ružomberok, s poverením spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, vyzýva na odstránenie resp. okliesnenie stromov, drevín resp. iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení. V prípade ak stromy, dreviny resp. iné porasty nebudú do termínu začatia prác odstránené resp. okliesnené vlastníkmi, v súlade s § 11 ods. 3 zákona o energetike v platnom znení spoločnosť Zelená Dolina, s.r.o. oznamuje, že má právo na dobu nevyhnutnú na odstránenie a/alebo okliesnenie týchto stromov alebo iných porastov vstúpiť na dotknuté pozemky. Úplné znenie verejnej vyhlášky je v prílohe. Verejná vyhláška/oznámenie o vstupe

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk