Úradná tabuľa

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Vážení občania, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2021 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Cerová.

Program :

1. Otvorenie zasadnutia

1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

1.2 Kontrola uznesení

2. Návrh VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020

4. Záverečný účet obce za rok 2020

5. Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2021

6. Súhlas k čerpaniu úveru k financovaniu dostavby nájomného domu

7. Žiadosť o predaj parcely č. 1749/1, registra C KN, k.ú. Cerová-Lieskové, žiadateľovi Ing. Jozefovi Ajpekovi

8. Žiadosť o predaj časti parcely č. 174/1, registra C KN, k.ú. Cerová-Lieskové, žiadateľom Jaroslavovi Oravcovi a Jarmile Oravcovej, Cerová 187

9. Rôzne.

10. Diskusia.

11. Uznesenia a záver.

 

Pozvánka


Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 22)
Názov Popis Dátum
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025 09.07.2024
Zmena č. 2 rozpočtu obce pre rok 2024 - 22.05.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 03.04.2024
Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 Zmena č. 1 rozpočtu obce pre rok 2024 12.03.2024
Úroveň vytriedenosti odpadov za rok 2023 - 27.02.2024
Stručné zhrnutie údajov a informácií k povoleniu BTT informácie k integrovanému povoleniu 22.02.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Rozbehy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Rozbehy 31.01.2024
Pozemkové úpravy k.ú. Cerová-Lieskové Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Cerová-Lieskové 31.01.2024
ZsD zakabelizovanie - 16.01.2024
VZN č. 5_2023 o chove, držaní a pohybe psov - 14.12.2023
Generované portálom Uradne.sk