Cerovský Starý zámeček

 14.09.2022

O tom, že kedysi v stredoveku existoval v chotári Cerovej, na vyvýšenine vzadu za súčasným cerovským cintorínom hrádek, možno kúria, ktorú starší Cerovčania  i obecná kronika spomínajú ako starý zámeček, nie sú žiadne pochybnosti. Podobné hrádky, resp. kúrie vznikali od 12.-13. storočia v celom Uhorsku. Súviseli najmä s donáciami – darmi, ktoré uhorskí panovníci v záujme osídľovania krajiny darovali drobným zemanom. Píše o tom i slovenský historik a spisovateľ Alojz Habovštiak v knihe Stredoveká dedina na Slovensku.

Kronika uvádza, že podľa kaštieľa  nazývali Cerovčania parcelu pod ním „Pod starým kaštieľom“ –  na mapách z 18. storočia i v starších urbároch je označovaná ako Pod Veselinem ad (vedľa časti)  Curr…./Pod veselinszke – Pod Losom/ nizse ceszty Losz, atď.

V historiografii sa stretávame s  nemeckým názvom   Alt Schloss  = starý hrad (hrádok). Jeho  poloha a pôdorys sú zaznačené na mape Prvého vojenského mapovania Uhorska (viď mapu) z  rokov 1763-1787 „Königreich Ungarn (1782–1785) – First Military Survey“ v obci Czerowa resp. Czerovo. Takto sa uvádza na mape i hrad Korlattko – Alte  Schloƒs = starý hrad.   Na mape Tretie vojenské mapovanie Uhorska z rokov 1869-1887 je uvedený  ako Los s nákresom pôdorysu, aj keď posunutý viac k Loskej ceste.

Dielo Názvy krajín maďarskej koruny z  roku 1892 ho uvádza pod názvom Losz, telep Korlatko, v maďarčine a nemčine ako pustu patriacu do obce Korlátkö.  V  katastrálnej mape obce Korlátkö z roku 1906 „Korlátkő Nyitra vármegyei kisközség kataszteri térképének másolata az 1906. évi mérnöki nyilvántartás szerint“  je zakreslený na  parcele 128.2 so značkou a písmenom L (na obrázku výrez z katastrálnej mapy).

Akad. agr. František Schnábel v rukopise Dejiny hradu a hradného panstva Korlátka z roku 1969 o ňom píše: „V 13. storočí za vlády Ondreja II. získal majetok pri osade Cerová  kráľovský služobník – zeman, ktorý tu vybudoval zemiansku tvŕdzu zvanú LOZE a k nej patriaci majetok s hospodárskym dvorom Brezina.“  V súvislosti s pomenovaní hrádku usudzuje o majetku rodiny Lozovských. Ďalej uvádza, že hrádok stál na vyvýšenine pri Cerovej až do roku 1440, kedy ho na hrade sídliaci lúpežný rytier Ján Moravanský zrútil.

Dokumenty z maďarských archívov, najmä urbáre a  súpisy, ako i maďarská historiografia túto verziu podporujú, aj keď o majiteľoch a udalostiach zatiaľ priame informácie nemáme.  V súvislosti so zničením hrádku Schnábelom spomenutým Jánom Moravanským treba poopraviť rok, nakoľko pôvodné listiny dokazujú, že Ján z Moravan obsadil hrad Korlátko a okolie až o 4 roky neskôr, dovtedy tu bačoval Ján Messenpek z Helfštýna (1440 – 1444).  Nakoľko sú však obaja bývalí husiti a dobrodruhovia Jánovia, je možná nielen zámena rokov, ale i mien.

Záznamy o majetkoch patriacich k hrádku nájdeme i v dokumentoch maďarských archívov. V kópii osvedčenia z roku 1777 je zachytený autentický prepis urbára hradného panstva Korlátko a tiež aj osvedčenie, ktoré dal  spísať nitriansky pomocný biskup  István Fejérkőy v 16. storočí  i  ďalšie písomné dôkazy o vlastníctve hradu  v  15. – 17. storočí.  Záznamy  o  obci Lieskové,  Podhradí  a  Rozbehoch  a názvy chotárov v urbáre i popisy majetkov odkazujú na Losz: „Nagy Lósz,  vedla Vavroveho Loszek, Pod dubi velki Losz, veliki Losz, ….“.   Los/Losz je zaznamenaný aj ako puszta = pusta = opustený majetok, majer. V tejto súvislosti je zaujímavé, že  cerovský  chotár je z väčšej časti začlenený pod majer (Major) Lieszko, hoci sa názov obce „falu Czerova“ v dokumente vyskytuje.

Dnes z hrádku vidno iba ruiny pivnice a časť kamenného valu, na vedľajšej parcele je  židovský cintorín.    V katastre  neexistuje záznam o vlastníkoch.  Vzhľadom na svoju nepoznanú históriu by si vyžadoval detailnejšie bádanie i archeologický výskum.  (Fotografie ukazujú zbytky pivnice a jej okolie v roku  2019.)

Fotografie: Foto archív obce Cerová, Miriam Chlupíková

Odkaz na mapy:

https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-hungary/?layers=147&bbox=1918475.250782454%2C6198715.65664291%2C1954840.1669891267%2C6210181.210885687

https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/12787/view/?pg=7&bbox=-1363%2C-7069%2C10812%2C-262