ALÚVIUM RUDAVY

 14.09.2022

Lokalita Alúvium Rudavy (Rudava River Valley) je významnou lokalitou zapísanou do zoznamu Území medzinárodného významu.

Jej celková výmera je 560 ha. Veľká časť je na území patriacom  Vojenským lesom a majetkom SR.  Lokalita sa nachádza v katastrálnych územiach Nivky, Obora, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Sološnica, Studienka, Šranek, Záhorie, Plavecký Peter, Prievaly i v chotári našej obce – cca 3 km západne.

Patrí do sústavy chránených území členských krajín EU Natura 2000 a taktiež medzi Ramsarské lokality. Z hľadiska ochrany prírody podľa nášho zákona o OPaK mu prislúcha II. stupeň ochrany.  Ramsarské lokality, názov podľa  Ramsarského dohovoru, sú  mokrade medzinárodného významu, ktorých ochrana si vyžaduje zvýšenú pozornosť najmä z hľadiska vodného vtáctva.

Alúvium Rudavy je považované za jedno z najzachovalejších malých nížinných riečnych ekosystémov na Slovensku. Rieka Rudava a jej prítok Rudavka pretekajúce cez viate piesky Záhorskej nížiny tu vytvárajú meandre, vďaka ktorým sa vytvorili mokrade, rašeliniská a slatiny.

Územie má mimoriadny význam pre niektoré druhy živočíchov,  migráciu a reprodukciu rýb, reprodukciu obojživelníkov, reprodukciu a zimovanie vtákov, ale aj vážok a iných vodných bezstavovcov. Nachádza sa tu viacero ohrozených a zriedkavých rastlinných a živočíšnych druhov a ohrozených biotopov v kritickom štádiu ich životného cyklu. Medzi nimi napr. ohrozené druhy  machorastov (najmä pečeňovky), páperec alpínsky, hadovník väčší,  rašelinníky, hľuzovec Loeselov, močiarka riečna, rosička okrúhlolistá a iné. Rôzne druhy hmyzu, motýľov, netopierov, rýb, vtákov, hlodavcov,  napríklad mihuľa ukrajinská, ploska pásavá, kapor sazan, hus divá, slávik modrák, bobor vodný a iné. V roku 1995 bolo do jazier v časti Rašeliniská Cerová – Prievaly (Hlaviny), k. ú. Šránek, vypustených 14 jedincov vzácnej korytnačky močiarnej.

Územie sa využíva na lesné hospodárstvo, časť na poľnohospodárske i rekreačné účely. Na rybárstvo sa využíva najmä rybársky revír Rašeliny Prievaly susediaci s naším chotárom. V rybníkoch  s rozlohou cca 33,20 ha sú chovné druhy rýb, najmä kapor rybničný, zubáč, šťuka, sumec, lieň, amur. Tieto jazerá vznikli po vyčerpaní rašeliny, ktorá sa ťažila v katastre obcí Cerová-Lieskové a Prievaly  od roku 1960 takmer 50 rokov. Slatinná rašelina v týchto miestach mala kedysi hrúbku až do 4 m.

Viac na webových stránkach: https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/medzinarodne-dohovory/uzemia-medzinarodneho-vyznamu/

https://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSites/191

https://www.geocaching.com/geocache/GC4E4VE_aluvium-rudavy?guid=da5e3125-6a0e-4e93-98b5-9c197a07b44d

Obrázok: https://infoprevas.files.wordpress.com/2011/02/mokrade4.pdf