Rekonštrukcia verejného osvetlenia

 14.09.2022

Obec Cerová zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,

Prioritná Os: 2 – Energetika

Opatrenie: 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Cerová

Popis projektu: Obec Cerová zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 140 svietidiel a osadených 50 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 15201,2 kWh/rok.

Miesto realizácie projektu: Cerová

Výška poskytnutého príspevku: 237 853,66  €

Dátum začatia realizácie projektu: 31.05.2010

Dátum skončenia realizácie projektu: 16.12.2011

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu: http://www.economy.gov.sk

Internetová stránka operačného programu: http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–op-kahr–6118/127803s