Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom

Aktuality, Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Cerová

1) Obec Cerová, so sídlom 906 33  Cerová č. 104 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Cerovej č. 29 zo dňa 30.06.2015 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

2) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok parcela registra C KN č. 562/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m2 – pozemok nachádzajúci sa v obci Cerová, okres Senica, kraj Trnavský. Uvedená parcela vznikla geometrickým plánom č. 72/2015, overeným Okresným úradom Senica, katastrálny odbor pod č. 425/2015, dňa 07.07.2015 z parcely KN C 562/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21981 m2, zapísaných na Okresnom úrade Senica, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Cerová-Lieskové v liste vlastníctva č. 705.

3) Všeobecná hodnota majetku, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúka na predaj je stanovená znaleckým posudkom číslo 91/2015 zo dňa 25.06.2015 vo výške 4750,00  eur za 600 m2.

4) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 28.07.2015 do 12.00 hodiny.

5) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Cerovej, alebo poštou na adresu: Obec Cerová, 906 33 Cerová č. 104 tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Cerovej do 28.07.2014 do 12.00 h.

6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Parcela č. 562/22 – Neotvárať!“.

7) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

b) Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok.

d) Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností), náklady ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, geometrického plánu, a pod.) a ako aj náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy.

8/ Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9) Obec Cerová si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

10) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11) Obec Cerová si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

12) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

13) V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 034/658 92 18 alebo osobne na Obecnom úrade v Cerovej, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

V Cerovej, dňa: 13. 07. 2015                                                                                                                      Ing. Ján Čerešník,  starosta obce

Vzor cenovej ponuky – fyzická osoba

vzor_cenova_ponuka_fo.rtf

Vzor cenovej ponuky – právnická osoba

vzor_cenova_ponuka_po.rtf

Zubná ambulancia, MUDr. Ihab Ibrahim – oznam

Aktuality

MUDr. Ihab Ibrahim zubná ambulancia oznamuje, že od 08.07.2015 do 24.07.2015 nebude ordinovať.

Zastupuje MUDr. Gašpar, Senica a MUDr. Šuleková, Jablonica.

Skrátenie úradných hodín

Aktuality, Úradná tabuľa

Z dôvodu vyhlásenia 2. stupňa výstrahy pred vysokými teplotami  a v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci č. 544/2007 Z.z. Obecný úrad Cerová oznamuje občanom skrátenie úradných hodín dňa 08. 7. 2015.

Úradné hodiny  obecného úradu budú dňa 08. 7. 2015 (streda) od 07:30 h do 14:30 h.

Detská ambulancia Jablonica, MUDr. Anna Olšovská – oznam

Aktuality

MUDr. Anna Olšovská, oznamuje, že v dňoch 6. 7. – 17. 7. 2015 nebude ordinovať!

z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupovať bude: MUDr. Blažeková, MUDr. Plánková, MUDr. Jankech – Poliklinika Senica.

Ordinačné hodiny:

PONDELOK – PIATOK:  8:00 hod – 10:30 hod

UTOROK: poobede:        13:00 hod – 16:00 hod

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk