Aktuality

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Aktuality, Úradná tabuľa

Vážení občania,

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Do zisťovania bola vybraná i naša obec a zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 5. júna 2015. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

čítaj viac >>

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Aktuality, Úradná tabuľa
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

V Cerovej dňa 18.03.2015

Vážení občania,

V súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 25.03. 2015 o 17, 00 hod. v zasadačke obecného úradu.

čítaj viac >>

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014

Aktuality, Úradná tabuľa

Návrh Dodatoku č. 1 k VZN obce Cerová č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území Obce Cerová

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk