Záverečný účet obce za rok 2017, zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, komunitný plán obce Cerová a VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Aktuality

Vážení občania,

zverejňujeme záverečný účet obce za rok 2017,  zmenu č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová na roky 2018-2022,  VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní, ktoré boli schválené dňa 20.06.2018 Obecným zastupiteľstvom obce Cerová.

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018 :

úprava rozpočtu 2018_príjmy

úprava rozpočtu 2018_príjmy1

úprava rozpočtu 2018_výdavky1

úprava rozpočtu 2018_výdavky2

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

VZN č. 1/2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová

Aktuality

Pozvánka

POZVÁNKA na Školský Juniáles

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Aktuality

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica od 15.06.2018 od 8,00 hod. do odvolania.

Vyhlásenie času ZNVP 2018-2

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk