Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová

Aktuality

Návrh VZN č. 3/2017 o poplatkoch za poskytované služby a úkony vykonávané Obecným úradom Cerová

Aktuality

Návrh VZN č. 3 o poplatkoch za poskytované úkony a služby

Oznam – MUDr. Dederová, ambulancia pre dospelých Cerová

Aktuality

MUDr. Dederová, ambulancia pre dospelých Cerová, oznamuje, že v dňoch 07.11. – 20.11.2017 nebude ordinovať. Ordinovať začne 21.11.2017.  Zastupuje MUDr. Timeková, ambulancia Jablonica.

Výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 14.10.2017

Aktuality

V nových voľbách do samosprávy obcí boli zistené tieto výsledky :

Počet volebných obvodov :   1

Počet volebných okrskov :  2

Počet osôb zapísaných v zozname voličov :   973

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :   549

Počet odovzdaných obálok :  549

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce :  546

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :

1. Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát – počet platných hlasov 388

2. Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka – počet platných hlasov 158

Za starostu obce bol zvolený Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 388.

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk