Dodatok č. 4 k VZN 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území obce Cerová

Aktuality

Dodatok č. 4 k VZN 2_2014

Zmena č. 3 rozpočtu na rok 2017 a rozpočet obce Cerová na roky 2018-2020

Aktuality

Úprava č. 3 rozpočtu na rok 2017

Rozpočet obce Cerová na roky 2018-2020

VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Aktuality

VZN o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO na rok 2018

Výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 14.10.2017

Aktuality

V nových voľbách do samosprávy obcí boli zistené tieto výsledky :

Počet volebných obvodov :   1

Počet volebných okrskov :  2

Počet osôb zapísaných v zozname voličov :   973

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :   549

Počet odovzdaných obálok :  549

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce :  546

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :

1. Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát – počet platných hlasov 388

2. Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka – počet platných hlasov 158

Za starostu obce bol zvolený Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 388.

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk