Urbársko-lesná spoločnosť Korlátko, Rozbehy – Pozvánka

Aktuality

Výbor Urbársko-lesnej spoločnosti Korlátko, pozemkové spoločenstvo Rozbehy, pozýva svojich členov na schôdzu, ktorá sa uskutoční 25.marca 2017 o 14,00 hod. v miestnosti kultúrneho domu v Cerovej.

Pozvánka

Kolaudačné rozhodnutie

Aktuality, Úradná tabuľa

Kolaudačné rozhodnutie – povolenie užívania stavby :

“TA_Cerová-Buková, Sokolské chaty, TS, VNK, VNV, NNV:

SO 601 -  22  kV  VN káblové rozvody

SO 602 – 1 kV NN káblové rozvody

PS 601 -  Distribučná transformačná stanica”

Kolaudačné rozhodnutie

Upozornenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Aktuality

Upozornenie o začatí konania

ROZHODNUTIE verejnou vyhláškou vo veci zmeny č. 5 integrovaného povolenia pre prevádzku “Skládka odpadov Cerová” prevádzkovateľa Skládka Cerová s.r.o.

Aktuality, Úradná tabuľa

Rozhodnutie verejnou vyhláškou

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk