Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Aktuality, Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Aktuality, Úradná tabuľa
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

V Cerovej dňa 10.12.2014

Vážení občania,

V súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 15.12. 2014 o 17, 00 hod. v zasadačke obecného úradu.

čítaj viac »

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Úradná tabuľa
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

V Cerovej dňa 04.12.2014

Vážení občania,

v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 10. 12. 2014 o 17,00 hod. v kultúrnom dome.

čítaj viac »

Návrh VZN č.2/2014, Návrh VZN č.3/2014

Úradná tabuľa

Návrh VZN č.2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka škôl a školských zariadení na území obce Cerová

Návrh VZN č.3/2014 o dani z nehnuteľností

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk