Oznam – riaditeľské voľno na pondelok 29.10.2018

Hlásenie v miestnom rozhlase

Riaditeľ ZŠ s MŠ Cerová oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.
p o s k y t u j e
z organizačných dôvodov
všetkým žiakom základnej školy

riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018 (pondelok).

Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude pokračovať
v pondelok 5. novembra 2018.

Mgr. Peter Mihály
riaditeľ školy

Zber elektroodpadu

Aktuality, Hlásenie v miestnom rozhlase

Oznamujeme, že od 16.10.2018 do 25.10.2018 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Elektroodpad je možné odovzdať v úradných hodinách vo dvore kultúrneho domu. Dňa 20.10.2018, t.j. v sobotu, je možné elektroodpad odovzdať v čase do 9.00 do 11.00 hod.  Elektroodpad ako práčky, chladničky, mikrovlnky,… musia obsahovať aj vnútorné časti /nesmú byť z nich vybrané žiadne káble, hadice a pod./

Záverečný účet obce za rok 2017, zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, komunitný plán obce Cerová a VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Aktuality

Vážení občania,

zverejňujeme záverečný účet obce za rok 2017,  zmenu č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová na roky 2018-2022,  VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní, ktoré boli schválené dňa 20.06.2018 Obecným zastupiteľstvom obce Cerová.

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018 :

úprava rozpočtu 2018_príjmy

úprava rozpočtu 2018_príjmy1

úprava rozpočtu 2018_výdavky1

úprava rozpočtu 2018_výdavky2

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

VZN č. 1/2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

Záverečný účet obce za rok 2017, návrh zmeny č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, návrh VZN č. 1/2018, návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

Aktuality

Vážení občania,

zverejňujeme záverečný účet obce za rok 2017, návrh zmeny č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018, návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Cerová na roky 2018-2022, návrh VZN č. 1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní, ktoré budú predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Návrh zmeny č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2018 :

úprava rozpočtu 2018_príjmy

úprava rozpočtu 2018_príjmy1

úprava rozpočtu 2018_výdavky1

úprava rozpočtu 2018_výdavky2

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

Komunitný plán sociálnych služieb obce Cerová 2018-2022

Návrh VZN č. 1/2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk