Oznámenie

Úradná tabuľa
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

Oznámenie

Kandidátne listiny pre Voľby do orgánov samosprávy obcí bude preberať zapisovateľka miestnej volebnej komisie Bc. Sabina Buchová v pracovnej dobe na Obecnom úrade v Cerovej, č. tel. 034/6589218.
Mimo pracovnej doby, v sobotu a nedeľu zapisovateľka MVK prevezme kandidátne listiny na adrese Cerová č. 180 po ohlásení na tel. č. 0948/268428.


Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Aktuality
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

V Cerovej dňa 07.08.2014

Vážení občania,

v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 14. 08. 2014 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

čítaj viac »

Úprava rozpočtu 2014

Aktuality

Úprava rozpočtu 2014

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom

Aktuality

Predmetom priameho predaja v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Cerová doteraz zapísaná na LV č.705, vedenom Správou katastra Senica, obec Cerová, okres Senica, k.ú.Cerová-Lieskové

ako

Tab. č. 1

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
118 59 zastavaná plocha
119 234 zastavaná plocha
174/22 20 zastavaná plocha

Podľa GP č. 96/2014

Príloha č. 1

Tab. č. 2

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
7/2 140 ostatné plochy
7/3 50 ostatné plochy
8 899 zast. plochy a nádvoria
637 7244 orná pôda
644 81670 orná pôda
1755/1 396 ostatné plochy
648/29 94 ostatné plochy
648/32 806 ostatné plochy

Všetky pozemky v tabuľke č. 2 sa odpredávajú v  podiele 5/48-in

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk