MUDr. Olšovská – ambulancia pre deti a dorast Jablonica

Aktuality

MUDr.Anna Olšovská, oznamuje, že  23.01.2019  nebude ordinovať.

Zastupuje:

MUDr.Adriana Balážová

Zdravotné stredisko    Brezová pod Bradlom

Ordinuje:  7,00 hod. – 12,00 hod.

Ambulantná  pohotovostná služba pre  deti a dorast:     Poliklinika  Senica :

Pondelok- Piatok:           16,00 hod.  -  22,00 hod.

Sobota,nedeľa, sviatok:   7,00 hod. -  22,00 hod.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa

Aktuality, Úradná tabuľa

Vážení občania,

v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov do 31.01. 2019 plynie lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti tým občanom, ktorí v roku 2018 kúpili alebo predali pozemok alebo stavbu, prípadne darovali alebo boli obdarovaní. Zároveň je nutné nahlásiť zmenu, ak ste v roku 2018 postavili drobnú stavbu (garáž, hospodársku budovu alebo inú stavbu do 25 m2), skolaudovali stavbu (rodinný dom, hospodársku budovu, veľkú garáž…) alebo Vám bolo vydané stavebné povolenie.  Zároveň je nutné do tohto termínu podať priznanie k dani za psa, ak ste si v roku 2018 obstarali nového psa, prípadne oznámiť, že v minulosti nahlásený pes už nie je predmetom dane. Potrebné tlačivo obdržíte na Obecnom úrade v úradných hodinách, elektronická podoba tlačiva :  Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Ceroviny 2018

Aktuality

Ceroviny 2018

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk