Dopravné obmedzenie v ulici Dedina

Aktuality

Vážení občania,

dňa 14. decembra 2018, t.j. v piatok, bude obmedzený prejazd ulicou Dedina z dôvodu opravy miestnej komunikácie.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Aktuality

Vážení  občania,

v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien

a doplnkov  z v o l á v a m  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční  dňa   12.12.2018  o  17, 00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program :

1.    Otvorenie zasadnutia.

1.1  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2.    Úprava č. 2 rozpočtu obce Cerová na rok 2018.

3.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019-2021.

4.    Návrh rozpočtu obce Cerová na roky 2019-2021.

5.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019.

6.    Návrh VZN č. 2/2018  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO .

7.    Návrh dodatku č. 5 k VZN Obce Cerová č. 2/2014 o určení výšky dotácie na

prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území obce Cerová.

8.    Návrh VZN č. 3/2018 o poplatkoch za služby obecného úradu.

9.    Rôzne

10.  Diskusia

11.  Uznesenie a záver

Ing. Ján Čerešník

starosta obce

Rozpočet obce, návrhy Všeobecne záväzných nariadení

Aktuality, Úradná tabuľa

Zmena č. 2 rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

VZN 3-2018 o poplatkoch za služby OcÚ

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2019

Dodatok č. 5 k VZN 2_2014

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Úradná tabuľa

Miestna  volebná komisia v Cerovej, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov :   944

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní :   598

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku :   598

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  :  596

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce : 585

A. Do obecného zastupiteľstva  v Cerovej boli zvolení:

1.      Ing. Vladimír Nemec, nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 354)

2.      Ing. Anton Švarc, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 325)

3.      PaedDr. Božena Malichová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 323)

4.      Mgr. Art. Mário Harnúšek, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 308)

5.      Pavol Chovanec, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 289)

6.      Jana Daniel, nezávislá kandidátka  (počet platných hlasov – 274)

7.      Ľubomír Pavlík, nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 255)

8.      Stanislav Janák, nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 236)

9.      Jozef Mengler, nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 221)

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov :

1. Mgr. Peter Chlupík, Spolu – občianska demokracia  (počet platných hlasov – 205)

2. Lenka Škrabáková, nezávislá kandidátka  (počet platných hlasov – 193)

3. Sára Dudková, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 184)

4. Zuzana Petrášová Bc., nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 181)

5. JUDr. Dana Oravcová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 177)

6. Ján Štellár, Strana zelených Slovenska (počet platných hlasov – 63)

B. Za starostu obce Cerová bol zvolený:

Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát (počet platných hlasov 363)

Kandidátka, ktorá nebola zvolená za starostku obce :

Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 222)

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk