Zubná ambulancia, MUDr. Ihab Ibrahim – oznam

Aktuality

MUDr. Ihab Ibrahim, zubná ambulancia oznamuje, že v dňoch 05.12.2016 až 09.12.2016 nebude ordinovať.

Zastupuje MUDr. Šuleková, Jablonica.

Zverejnenie zámeru odpredať majetok obce Cerová z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Aktuality, Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru odpredať majetok obce Cerová z dôvodu osobitného zreteľa

Návrh – Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Cerová č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území obce Cerová

Aktuality, Úradná tabuľa

Návrh – Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2014

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Cerová č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Aktuality, Úradná tabuľa

Návrh – VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk