Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Aktuality, Úradná tabuľa
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

V Cerovej dňa 16.05.2014

Vážení občania,

v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 22. 05. 2014 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

čítaj viac »

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Cerová

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Cerová

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Aktuality, Úradná tabuľa
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

V Cerovej dňa 20.02.2014

Vážení občania,

v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 27. 02. 2014 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

čítaj viac »

Záverečný účet obce Cerová za rok 2013

Aktuality

Záverečný účet obce Cerová 2013

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk