Cyrilo-Metodský deň

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Aktuality, Úradná tabuľa
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

V Cerovej dňa 23.06.2015

Vážení občania,

V súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 30.06. 2015 o 17, 00 hod. v zasadačke obecného úradu.

čítaj viac >>

Majstrovstvá trnavského kraja v hasičskom športe

Aktuality

Krajský výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Cerovej Vás pozývajú na Majstrovstvá trnavského kraja v hasičskom športe, ktoré sa uskutočnia 20. júna 2015 so začiatkom o 9.00 h na futbalovom ihrisku FK Cerová.

Príďte pozrieť na výkony najlepších družstiev z celého trnavského kraja, z ktorých víťazi jednotlivých kategórií postúpia na Majstrovstvá Slovenskej republiky. Hasiči z Cerovej sa tešia na Vašu účasť, kde bude pre Vás pripravené bohaté občerstvenie.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Aktuality, Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín_195/15-2

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk