Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom

Aktuality

Predmetom priameho predaja v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Cerová doteraz zapísaná na LV č.705, vedenom Správou katastra Senica, obec Cerová, okres Senica, k.ú.Cerová-Lieskové

Tab. č. 1

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
1749/2 114 orná pôda

Podľa GP č. 240-241-110/2013
zverejnenie_zameru

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Úradná tabuľa
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

V Cerovej dňa 10.10.2014

Vážení občania,

v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 16. 10. 2014 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

čítaj viac »

Majstrovstvá sveta v púšťaní šarkanov

Aktuality

OBEC CEROVÁ, MANA A INTERNACIONAL SCHARKAN ASOCIETI, ZDRUŽENIE TRAMPOV REGIÓNU TRNAVA, GREENN ENERGY SLOVAKIA

v sobotu 25. októbra 2014 pozývajú všetky deti bez rozdielu veku i tie dospelé na Rozbehy na lúku pod veternú elektráreň na 15. ročník Majstrovstiev sveta v púšťaní šarkanov.


čítaj viac »

Oznámenie

Úradná tabuľa
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

Oznámenie

Kandidátne listiny pre Voľby do orgánov samosprávy obcí bude preberať zapisovateľka miestnej volebnej komisie Bc. Sabina Buchová v pracovnej dobe na Obecnom úrade v Cerovej, č. tel. 034/6589218.
Mimo pracovnej doby, v sobotu a nedeľu zapisovateľka MVK prevezme kandidátne listiny na adrese Cerová č. 180 po ohlásení na tel. č. 0948/268428.


© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk