Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľa BTT s.r.o., Hrušovská 15, Bratislava

Aktuality, Úradná tabuľa

Žiadosť o zmenu integrovaného povlenia, BTT s.r.o. Bratislava

Zverejnenie a výzva verejnosti

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Aktuality, Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 05.02.2016

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku “Skládka odpadov Cerová I. etapa”, žiadateľ Skládka Cerová s.r.o, Cerová

Aktuality, Úradná tabuľa

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, Skládka Cerová s.r.o., Cerová

Zverejnenie a výzva verejnosti

Generálny pardón pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole

Aktuality

Generálny pardón pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť

a)    vozidlo technickej kontrole pravidelnej,

b)    motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej.

Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v premávke na pozemných komunikáciách (v cestnej premávke), to znamená, že táto povinnosť sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a majú vydanú tabuľku s evidenčným číslom. Obdobná povinnosť platí aj pre povinné zmluvné poistenie vozidla, pokiaľ je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a má vydanú tabuľku s evidenčným číslom.

Od 1. januára 2016 začala platiť novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v prechodných ustanoveniach [§ 112h ods.1 zákona č. 725/2004 Z. z.] zaviedla tzv. dvojmesačný generálny pardón:

Ak prevádzkovateľ vozidla, ktorý pred 1.1.2016 porušil povinnosť podľa § 21 ods. 1 písm. e), § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b) alebo vozidlo nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej, túto povinnosť splní v lehote do 29.2.2016 alebo ak v tejto lehote prevádzkovateľovi vozidla bude na jeho žiadosť vozidlo dočasne vyradené z evidencie,

a) okresný úrad zastaví konanie o uložení pokuty, ktoré bolo začaté a o ktorom sa právoplatne nerozhodlo do 1.1.2016,

b)    okresný úrad nezačne konanie o uložení pokuty.

Generálny pardón sa netýka konaní, ktoré boli na okresných úradoch odboroch cestnej dopravy a pozemných komunikácií právoplatne rozhodnuté. V takomto prípade je prevádzkovateľ vozidla povinný pokutu uhradiť.

Takisto sa generálny pardón netýka prípadov, keď vodič vozidla je povinný použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke a zároveň vodič vozidla je povinný mať pri sebe platné doklady, medzi ktoré patria aj doklady o technickej kontrole vozidla a emisnej kontrole motorového vozidla [§ 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]. V opačnom prípade sa vodič vozidla dopustí priestupku, za ktorý môže policajt uložiť pokutu do 100 eur podľa § 22 ods. 2 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. alebo v blokovom konaní do 50 eur podľa § 22 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb.

Automatické sankcionovanie

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. zaviedla aj legislatívny podklad pre ukladanie pokút prevádzkovateľom vozidiel za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole v tzv. rozkaznom konaní. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánuje po ukončení generálneho pardónu prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave spustiť automatické ukladanie pokút. Informačný systém bude sám automaticky vyhľadávať evidované vozidlá, ktoré neboli podrobené príslušným kontrolám, a v prípade zistenia takéhoto vozidla sa automaticky vygeneruje rozkaz o uložení pokuty, ktorý sa zašle prevádzkovateľovi vozidla. Ak prevádzkovateľ vozidla do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí 2/3 uloženej pokuty, pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nesúhlasí z nejakých dôvodov s uložením pokuty, môže voči rozkazu o uložení pokuty podať odpor, ktorý musí odôvodniť. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný úrad bude v konaní pokračovať klasickým správnym konaním o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla. Ak nakoniec bude pokuta aj v správnom konaní uložená, okresný úrad uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur.

Preto všetkým prevádzkovateľom vozidiel odporúčame, aby svoje vozidlá podrobovali v ustanovených lehotách technickej kontrole vozidla a emisnej kontrole motorového vozidla. Tým, ktorí tak ešte neurobili, odporúčame, aby využili generálny pardón a vozidlo ešte dodatočne podrobili technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej.

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk