Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová

Aktuality, Úradná tabuľa

Vážení občania,

v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 13.01.2017 o 18,30 hod. v zasadačke obecného úradu.                                                   Pozvánka na zasadnutie OZ

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Lujza Dederová – oznam

Aktuality

MUDr. Lujza Dederová, všeobecný lekár pre dospelých oznamuje, že v dňoch 12.01.2017 – 13.01.2017 nebude ordinovať.

Zastupuje MUDr. Timeková, Jablonica.

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2017

Aktuality, Úradná tabuľa

Vážení občania,

na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt) alebo im zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti, aby podali daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017.

Nové daňové prizanie k dani z nehnuteľností sú povinní podať aj tí občania, ktorým v priebehu roka 2016 bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo začali užívať drobnú stavbu.

Občania, ktorí si v priebehu minulého roka zaobstarali psa alebo už nemajú psa, za ktorého platili daň, sú povinní túto skutočnosť nahlásiť na obecnom úrade.

Všetky zmeny je nutné doručiť na príslušných tlačivách na obecný úrad, pani Sukupčákovej (034/6589414)  do 31.januára 2017.                                                         Tlačivo

Poučenie na vyplnenie DP

Vzdanie sa mandátu starostu obce Cerová

Aktuality, Úradná tabuľa

Vážení spoluobčania Cerovčania,

toto je môj posledný verejný oznam z pozície starostu obce Cerová.

Dňom 10. januára 2017 sa podľa Zákona Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13a písmeno c) oficiálne vzdávam mandátu starostu obce Cerová.

Moje rozhodnutie je definitívne a nemenné. Za týmto mojím rozhodnutím nestojí moja neodbornosť, ale strata podpory.

Chcem sa ospravedlniť všetkým VÁM, 407 voličom, ktorí ste mi v novembrových komunálnych voľbách dali svoj hlas! Ospravedlňujem sa Vám, že svoje predvolebné sľuby už nikdy nenaplním.

Veľmi som chcel zmeniť fungovanie našej obce k lepšiemu… No ostáva len skonštatovať, že chcieť nestačí. Následkom  týchto  skutočností som dospel k tomuto radikálnemu kroku, že:

SA VZDÁVAM  FUNKCIE STAROSTU OBCE CEROVÁ ZO ZDRAVOTNÝCH A OSOBNÝCH DOVODOV!

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk