17. ročník Majstrovstiev sveta v púšťaní šarkanov

Aktuality

Zmena č. 1 rozpočtu obce Cerová na rok 2016

Aktuality, Úradná tabuľa

Zmena rozpočtu č. 1 obce Cerová na rok 2016

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Cerová č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Aktuality, Úradná tabuľa

dodatok č.3 k VZN obce Cerová č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Aktuality, Úradná tabuľa
OBEC CEROVÁ
Cerová 104, 906 33 Cerová

V Cerovej dňa 16.09.2016

Vážení občania,

V súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová, ktoré sa uskutoční dňa 22.09. 2016 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

čítaj viac >>

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk