Obec Cerová,  Cerová 104, 906 33  Cerová týmto v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce : časť parcely číslo  331/1 -ostatné plochy registra “E” v k.ú. Cerová-Lieskové. Spôsob predaja podľa § 9a ods. 8 písm e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok má spoločnú hranicu s pozemkom žiadateľov, dlhodobo ho užívajú a je nimi oplotený a pre obec je inak neupotrebiteľný.

Kupujúci : Beneš Ivan a manželka Renáta Benešová, bytom Cerová č. 204

Zverejnené dňa : 23.10.2018