VZN č. 3/2017 o poplatok za poskytované úkony a služby vykonávané obecným úradom Cerová

Aktuality

VZN 3/2017  o poplatkoch za poskytované úkony a služby vykonávané obecným úradom Cerová

Výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 14.10.2017

Aktuality

V nových voľbách do samosprávy obcí boli zistené tieto výsledky :

Počet volebných obvodov :   1

Počet volebných okrskov :  2

Počet osôb zapísaných v zozname voličov :   973

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :   549

Počet odovzdaných obálok :  549

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce :  546

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :

1. Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát – počet platných hlasov 388

2. Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka – počet platných hlasov 158

Za starostu obce bol zvolený Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 388.

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor – verejná vyhláška

Aktuality

Verejná vyhláška – Pozemkový a lesný odbor

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Aktuality

Obec Cerová v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

e-mail :   sekretariat@obeccerova.sk

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk