Kontakt

adresa: Základná škola s materskou školou Cerová
Cerová 277
906 33 Cerová
telefón: 034/6589228, 0911 770064
www: http://zscerova.edupage.org
mail: Peter.mihaly@zscerova.edu.sk

Základná škola s materskou školou Cerová je plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou. Jej zriaďovateľom je obec Cerová. Súčasťou školy sú základná škola, školský klub detí, školská jedáleň a od roku 2002 i materská škola.

Budovy školy a areál boli v priebehu ostatných 15 rokov modernizované a rekonštruované – v roku 2001 bola plynofikovaná kotolňa,  v roku 2005 vybudovaná čistička odpadových vôd a tartanové rozbežisko s doskočiskom. Najväčšia rekonštrukcia všetkých budov školy sa uskutočnila v rokoch 2010-2011  – výmena strešných krytín, okien, dverí, zateplenie a úprava fasády, v roku 2012 bolo otvorené multifunkčné ihrisko s umelým povrchom.

Škola sídli v časti Podháj v 3 budovách. V hlavnej budove sa nachádzajú učebne základnej školy, odborné učebne informatiky a prírodovedných predmetov, kabinety, multimediálna knižnica, školský klub detí a výtvarná minigaléria školy. V druhej budove sú učebne a spálňa materskej školy, dielne a školská jedáleň. Samostatná telocvičňa je vybavená na hry, gymnastiku, atletiku a badminton. Škola má k dispozícii ihriská – multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a betónovú plochu na hry, ihrisko na plážový volejbal, tartanové rozbežisko s doskočiskom na skok do diaľky, vrhačský sektor a výškarské doskočisko. Školu obklopuje prírodný park,  jeho súčasťou je detské ihrisko s hojdačkami, preliezačkami a pieskoviskom.

Základnú školu od 5. ročníka od roku 1987 navštevujú aj žiaci zo susedných obcí Prievaly a Plavecký Peter.

Činnosť školy vychádza z vízie „Byť dobrá škola, motivujúca a podporujúca žiakov, kooperujúca s rodičmi, otvorená verejnosti, ktorá pripravuje žiakov na život tak, aby sa z nich stali dobrí, šťastní a úspešní ľudia“.

V školskom roku 2014-2015 navštevuje základnú školu 113 žiakov a materskú školu 35 detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 15 pedagógov a  asistentka učiteľa.

Vedenie školy

riaditeľ školy: Mgr. Peter Mihály
zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: PaedDr. Božena Malichová
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Bc. Hedviga Tichá
vedúca ŠJ: Jana Keračíková
vedúca ŠKD: Eva Ondrušová
výchovná poradkyňa: Mgr. Anna Michalicová
koordinátorka drogovej prevencie: Mgr. Gabriela Režnáková

Metodické združenie a predmetové komisie:

MZ 1.-4. ročník: vedúca Mgr. Jana Menglerová
PK prírodovedná: vedúca RNDr. Ľubica Tomovičová
PK spoločenskovedná: vedúca Mgr. Silvia Gažová

Rada školy

predseda: Mgr. Erika Konopová, členovia: Rastislav Petráš, Jozef Masár, Dana Jarásová,  Jana Keračíková, Ľubomír Pavlík, Renáta Tomková, Mgr. Mária Sukupčáková, Stanislav Janák, Ing. Jozef Vicen, Mgr. art. Mário Harnúšek

Združenie rodičov a priateľov školy

predseda rady rodičov: Miroslava Zíšková, tajomník a koordinátor spolupráce za školu Mgr. Peter Mihály,  počet členov rady 11

Z histórie školy

V obecnej kronike sa píše, že škola je tu od nepamäti. Záznamy hovoria, že  to bola obecná ľudová škola. Miestni obyvatelia postavili v roku 1797 prvú obecnú školskú budovu. Bola jednotriedna a slúžila pre deti z Cerovej, Lieskového i Rozbehov. Pôvodnú budovu po požiari nahradila v roku 1882 nová. Škola bola rok cirkevná, potom ju poštátnili a stala sa dvojtriednou. Tretia trieda pribudla v roku 1911, škola mala vtedy až 216 žiakov. V škole sa striedali prevažne maďarskí učitelia, deti im nerozumeli a do školy chodiť nechceli. Situácia sa zmenila po vzniku Československa, ale problém s priestormi vyriešila až nová obecná budova postavená v roku 1929. Riaditeľom školy bol vtedy Jozef Plško. V rokoch 1934-1945 bolo v škole 6 tried, patril k nej kabinet a byt. Po vojne v roku 1948 sa škola zmenila na národnú školu pre 1.-5. ročník a strednú pre 6.-8.ročník, kde ako riaditeľ pôsobil náš rodák učiteľ Anton Janák. Od roku 1953 sa stal riaditeľom osemročnej strednej školy, ktorá vznikla  zlúčením oboch škôl. Ďalšia zmena nastala v roku 1960, škola sa zmenila na deväťročnú a do funkcie riaditeľky bola menovaná Mária Holická z Jablonice. V dvoch malých budovách sa tlačilo vyše  300 žiakov. Preto riaditeľka školy spoločne s rodičovským združením, ktoré viedol Pavol Pavlík, začala organizovať prípravy na výstavbu novej súčasnej budovy. V roku 1964 dostala povolenie na výstavbu 9-triednej budovy školy a bytovky pre učiteľov, neskôr i na telocvičňu a budovu pre jedáleň a družinu. Nový riaditeľ Pavol Driečny spoločne s celým kolektívom a rodičmi po roku otvorili slávnostne nový školský rok 1965/66. Postupne sa budoval areál školy, dostavali sa ďalšie pavilóny – telocvičňa, jedáleň a triedy pre školskú družinu. Po odchode Pavla Driečneho školu 2 roky viedol Anton Janák, ktorý po viac ako 40-ročnej praxi  v roku 1973 odišiel do dôchodku. Riaditeľom bol menovaný Augustín Holič z Prieval. Svoju záľubu v prírode preniesol aj do školy, vybudoval okrasný aj ovocný park, políčka, ihriská. Koncom 70. a začiatkom 80. rokov začal klesať počet žiakov. Podobne to bolo aj v susedných obciach. Preto po rozhodnutí okresného úradu spojiť  triedy  vyššieho stupňa od 1.septembra 1987 začali do cerovskej školy chodiť aj  žiaci z Prieval a Plaveckého Petra. Po roku  1989, keď nastala významná zmena v politickom živote nášho štátu, aj školu zasiahli demokratické zmeny. V roku 1991 sa prvýkrát v dejinách školy  uskutočnili voľby riaditeľa prostredníctvom rady, ktorá vznikla zo zástupcov  zamestnancov školy, rodičov a štátnej správy. Na jej návrh  bola do funkcie riaditeľa menovaná PaedDr. Božena Malichová.  Menili sa učebné plány,  osnovy a spôsob hodnotenia. Začala sa vyučovať angličtina, postupne pribudli ďalšie nové predmety. Do priestorov školy sa presťahovala materská škola.   Od 1.1.2002 prešla škola pod správu obce Cerová. Má právnu subjektivitu a od 1.7. 2002 spoločne s materskou školou tvoria subjekt Základná škola s materskou školou. Škole pribudli nové kompetencie. Významná zmena nastala aj vo  výchovnovzdelávacom procese. Škola od roku 2008 pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý uplatňuje v základnej i materskej škole a v školskom klube detí. I keď počet detí zatiaľ neustále klesá, škola sa snaží udržať si svoje postavenie a verí v dobrú budúcnosť.

Významné udalosti:

1797 - 1. zmienka o škole v Cerovej – dvojtriedna škola s 80 deťmi
1883 - poštátnenie školy (216 detí, riaditeľ školy Ľudovít Gyorffy)
1928 - otvorenie dvojtriednej, neskôr viactriednej školy (riaditeľ školy Jozef Plško)
1965 - otvorenie novej desaťtriednej školy (331 žiakov, riaditeľ školy Pavol Driečny)
1987 - príchod žiakov zo susedných obcí Prievaly a Plavecký Peter do 5.-8. ročníka (275 žiakov)
2002 - spojenie základnej školy s materskou školou (189 žiakov a 25 detí MŠ)
2010-2011 – rekonštrukcia školy
2012 – otvorenie multifunkčného ihriska


2002 – spojenie základnej školy s materskou školou 189 žiakov a 25 detí MŠ

2010-2011 – rekonštrukcia školy

2012 – otvorenie multifunkčného  ihriska