Kontakt

adresa: DSS Bojková
Rozbehy 74
906 33 Cerová
telefón: 034/6583427
www: http://dssbojkova.zupa-tt.sk
mail: bojkova@zupa-tt.sk

Domov sociálnych služieb poskytuje celoročnú starostlivosť 48 klientom, z toho 46 mužom a 2 ženám. Klientmi sú dospelí občania so zdravotným postihnutím, pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Domov je výnimočný v tom, že je situovaný hlboko v horách ako samostatný objekt v peknom prostredí. Od obývanej časti Rozbehy je vzdialený 3 km cez les. Najmä v zime sa stáva ťažko prístupný.

„V domove sociálnych služieb možno poskytovať starostlivosť občanovi so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševná porucha a porucha správania alebo zmyslové postihnutie uvedené v prílohe č. 2, alebo kombinácia postihnutí, ak:
a) je na tento druh sociálnej služby odkázaný,
b) je pre neho tento druh sociálnej služby účelný, pretože
1. tomuto občanovi nemožno poskytnúť inú sociálnu službu podľa tohto zákona alebo
2. poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne nerieši sociálnu núdzu tohto občana.“
/ Zákon 195/1998, § 20, čl. 1

Klienti sú ubytovaní v štyroch 11 – lôžkových a dvoch 2 – lôžkových izbách. Izby sú na poschodí, avšak chýba bezbariérový prístup. Zariadenie má vlastnú kuchyňu. Klienti majú k dispozícii spoločenskú miestnosť s terasou. Od roku 1948 bol na Bojkovej zriadený Dom dôchodcov s kapacitou 30 miest. Správcom bol Ján Poturnaji z Trstína. Od roku 1950 tu začali pôsobiť Milosrdné sestry sv. Kríža. Začiatky boli veľmi ťažké. V hlbokých lesoch na odľahlom mieste stála iba jedna budova. Všetko sa sústredilo v nej. V ústave pracoval p. správca s manželkou, v kuchyni tri kuchárky, jedna upratovačka, jedna práčka a kočiš.

Základné potraviny a rôzne iné potreby dovážali na konskom záprahu z Jablonice, ktorá je vzdialená 10 km.
V roku 1953 sa na Bojkovej začala stavať práčovňa, stodola, šopa na uhlie a drevo. Postupne sa ústav zveľaďoval. Opravili budovu a a oplotili záhradu. V roku 1959 sa Dom dôchodcov zmenil na špecializovaný ÚSS pre dospelých. Kapacita ústavu sa zvýšila na 43 lôžok. Obyvateľmi boli a doposiaľ sú mentálne, no niektorí z nich i telesne, postihnutí dospelí ľudia. Zvyčajne tu žijú do konca života.

V roku 1967 nastúpil na miesto vedúceho pán Rudolf Hološka. V tomto roku bol postavený sociálny pavilón a byty pre sestry. Celková úroveň ústavu sa v tomto období výrazne pozdvihla. V roku 1976 boli vybudované nové garáže, hospodárske budovy, sýpky a zveľadilo sa hospodárstvo. Dodnes sa tu chovajú kravy i ošípané.

V roku 1982 zomrel vedúci ústavu Rudolf Hološka a na jeho miesto nastúpil jeho syn Marián Hološka, ktorý je riaditeľom DSS Bojková doposiaľ. Počas jeho pôsobenia bola zavedená trojzmenná prevádzka, vylepšila sa celková ošetrovateľská starostlivosť. Oddelenie bolo vybavené modernejšími prístrojmi a pomôckami. Zakúpili ústavné auto a traktor, vybudovali novú asfaltovú cestu z Rozbehov na Bojkovú, lebo do roku 1989 tu bola poľná, kamenistá, ťažko dostupná cesta. Urobili nové strechy na sociálnom pavilóne a hospodárskej budove, maštale prestavali na ubytovne pre zamestnancov, vymenili drevené okná za plastové, zrekonštruovali a zmodernizovali kuchyňu.

V roku 1998 prišlo k premenovaniu Ústavu sociálnych služieb Bojková na Domov sociálnych služieb (DSS) pre dospelých Bojková.

Rehoľné sestry, spolu s duchovným otcom a deviatimi zamestnancami na čele s riaditeľom domova sa usilujú urobiť všetko preto, aby pre 46 mužov a dve ženy, ktorí sú kvôli svojmu duševnému i telesnému stavu odkázaní na pomoc iných, vytvorili nový domov a žili spolu s nimi ako jedna veľká rodina. Kráčajú spolu vo chvíľach slávnostných i tých všedných a usilujú sa objaviť ten „gram zlata, ktorý je ukrytý v každom človekovi“, i v tom najbiednejšom.

Aj keď sme izolovaní uprostred lesa, ľudia sem predsa radi chodia. Obdivujú pokoj, ktorý tu vládne a krásnu prírodu, ktorá nás obklopuje.

DSS Bojková

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Štatutárny zástupca (riaditeľ DSS): Marián Hološka