Výzva na realizáciu opatrenia

Aktuality, Úradná tabuľa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty vyzýva na realizáciu opatrenia :

vykonať deratizáciu /reguláciu živočíšnych škodcov/ v termíne od 07.04.2017 do 14.05.2017.

Deratizácia

Záverečný účet Obce Cerová a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Aktuality, Úradná tabuľa

Záverečný účet 2016

Zmena č. 1 rozpočtu na rok 2017

Aktuality, Úradná tabuľa

Zmena č.1 rozpočtu na rok 2017

Rozpočet obce Cerová na roky 2017 – 2019

Aktuality, Úradná tabuľa

Rozpočet obce Cerová na roky 2017 – 2019

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk