Rozpočet obce, návrhy Všeobecne záväzných nariadení

Aktuality, Úradná tabuľa

Zmena č. 2 rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

VZN 3-2018 o poplatkoch za služby OcÚ

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2019

Dodatok č. 5 k VZN 2_2014

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Úradná tabuľa

Miestna  volebná komisia v Cerovej, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov :   944

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní :   598

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku :   598

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva  :  596

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce : 585

A. Do obecného zastupiteľstva  v Cerovej boli zvolení:

1.      Ing. Vladimír Nemec, nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 354)

2.      Ing. Anton Švarc, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 325)

3.      PaedDr. Božena Malichová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 323)

4.      Mgr. Art. Mário Harnúšek, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 308)

5.      Pavol Chovanec, nezávislý kandidát (počet platných hlasov – 289)

6.      Jana Daniel, nezávislá kandidátka  (počet platných hlasov – 274)

7.      Ľubomír Pavlík, nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 255)

8.      Stanislav Janák, nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 236)

9.      Jozef Mengler, nezávislý kandidát  (počet platných hlasov – 221)

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov :

1. Mgr. Peter Chlupík, Spolu – občianska demokracia  (počet platných hlasov – 205)

2. Lenka Škrabáková, nezávislá kandidátka  (počet platných hlasov – 193)

3. Sára Dudková, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 184)

4. Zuzana Petrášová Bc., nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 181)

5. JUDr. Dana Oravcová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 177)

6. Ján Štellár, Strana zelených Slovenska (počet platných hlasov – 63)

B. Za starostu obce Cerová bol zvolený:

Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát (počet platných hlasov 363)

Kandidátka, ktorá nebola zvolená za starostku obce :

Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka (počet platných hlasov – 222)

Zavedenie vrecového systému zberu niektorých zložiek separovaného odpadu

Aktuality, Úradná tabuľa

Vážení občania,

od mesiaca november obec Cerová prechádza na vrecový systém zberu separovaných odpadov, konkrétne plastov a papiera. Do každej domácnosti dostanete dve žlté vrecia určené na plasty a jedno modré vrece určené na papier   /na mesiac november a december/. Zároveň dostanete zoznam odpadov, ktoré je možné do vriec ukladať. Do žltého vreca sa ukladá  aj triedený odpad z kovu.

Vývoz bude prebiehať tak, že v deň zberu vyložíte príslušné vrece pred svoj dom a pracovníci FCC Slovensko s.r.o. vyložené vrece zoberú. Plasty sa budú vyvážať raz mesačne, papier raz za dva mesiace.

Na prvý polrok 2019 dostanete vrecia koncom roka 2018. Ak Vám počet vriec nebude postačovať, ďalšie vrece obdržíte na obecnom úrade, prípadne môžete separovaný odpad uložiť do iných vriec, no musia byť priehľadné, aby bol vidieť obsah vreca!!!!

Plastové fľaše treba dostatočne stlačiť, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a vrece zaviazať, aby sa obsah nevysypal. Upozorňujeme, že tieto odpady NESMÚ  BYŤ   ZNEČISTENÉ (konzervy, tégliky treba vypláchnuť vodou)!!! V prípade, ak vo vreciach bude uložený aj iný odpad, pracovníci FCC Slovensko s.r.o. vrece ponechajú pred domom.

Papier /noviny, časopisy, letáky/ vložte do vreca, kartóny stačí zviazať špagátom.

Systém vývozu skla (kontajnery rozmiestnené po obci) ako aj termíny vývozu ostávajú bez  zmeny.

Termíny vývozu separovaných odpadov – vrecový systém

DECEMBER   2018

06.12.2018 – Vývoz papiera – vrecový systém

19.12.2018  – Vývoz plastov – vrecový systém

Ďakujeme, že sa do nového systému zberu zapojíte!

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk