Dopravné obmedzenie v ulici Dedina

Aktuality

Vážení občania,

dňa 14. decembra 2018, t.j. v piatok, bude obmedzený prejazd ulicou Dedina z dôvodu opravy miestnej komunikácie.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Aktuality

Vážení  občania,

v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien

a doplnkov  z v o l á v a m  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Cerová, ktoré sa uskutoční  dňa   12.12.2018  o  17, 00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program :

1.    Otvorenie zasadnutia.

1.1  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2.    Úprava č. 2 rozpočtu obce Cerová na rok 2018.

3.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019-2021.

4.    Návrh rozpočtu obce Cerová na roky 2019-2021.

5.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019.

6.    Návrh VZN č. 2/2018  o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO .

7.    Návrh dodatku č. 5 k VZN Obce Cerová č. 2/2014 o určení výšky dotácie na

prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území obce Cerová.

8.    Návrh VZN č. 3/2018 o poplatkoch za služby obecného úradu.

9.    Rôzne

10.  Diskusia

11.  Uznesenie a záver

Ing. Ján Čerešník

starosta obce

Rozpočet obce, návrhy Všeobecne záväzných nariadení

Aktuality, Úradná tabuľa

Zmena č. 2 rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

VZN 3-2018 o poplatkoch za služby OcÚ

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2019

Dodatok č. 5 k VZN 2_2014

Zavedenie vrecového systému zberu niektorých zložiek separovaného odpadu

Aktuality, Úradná tabuľa

Vážení občania,

od mesiaca november obec Cerová prechádza na vrecový systém zberu separovaných odpadov, konkrétne plastov a papiera. Do každej domácnosti dostanete dve žlté vrecia určené na plasty a jedno modré vrece určené na papier   /na mesiac november a december/. Zároveň dostanete zoznam odpadov, ktoré je možné do vriec ukladať. Do žltého vreca sa ukladá  aj triedený odpad z kovu.

Vývoz bude prebiehať tak, že v deň zberu vyložíte príslušné vrece pred svoj dom a pracovníci FCC Slovensko s.r.o. vyložené vrece zoberú. Plasty sa budú vyvážať raz mesačne, papier raz za dva mesiace.

Na prvý polrok 2019 dostanete vrecia koncom roka 2018. Ak Vám počet vriec nebude postačovať, ďalšie vrece obdržíte na obecnom úrade, prípadne môžete separovaný odpad uložiť do iných vriec, no musia byť priehľadné, aby bol vidieť obsah vreca!!!!

Plastové fľaše treba dostatočne stlačiť, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a vrece zaviazať, aby sa obsah nevysypal. Upozorňujeme, že tieto odpady NESMÚ  BYŤ   ZNEČISTENÉ (konzervy, tégliky treba vypláchnuť vodou)!!! V prípade, ak vo vreciach bude uložený aj iný odpad, pracovníci FCC Slovensko s.r.o. vrece ponechajú pred domom.

Papier /noviny, časopisy, letáky/ vložte do vreca, kartóny stačí zviazať špagátom.

Systém vývozu skla (kontajnery rozmiestnené po obci) ako aj termíny vývozu ostávajú bez  zmeny.

Termíny vývozu separovaných odpadov – vrecový systém

DECEMBER   2018

06.12.2018 – Vývoz papiera – vrecový systém

19.12.2018  – Vývoz plastov – vrecový systém

Ďakujeme, že sa do nového systému zberu zapojíte!

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk