POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Cerová

Aktuality

Pozvánka

POZVÁNKA na Školský Juniáles

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Aktuality

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica od 15.06.2018 od 8,00 hod. do odvolania.

Vyhlásenie času ZNVP 2018-2

Informácie o zbere, separovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov

Aktuality

Informácia o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Zber, separácia a recyklácia

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk