Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Cerová dňa 14.12.2017

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12

Zmena č.3 rozpočtu na rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018-2020

Aktuality

zmena č.3 rozpočtu

rozpočet 2018-2020

Návrh VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Aktuality

Návrh VZN č.4/2017 o miestnych dania na rok 2018

Návrh – Dodatok č. 4 k VZN Obce Cerová č. 2/2014

Aktuality

Návrh Dodatok č. 4 k VZN Obce Cerová č. 2_2014

© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk