Výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 14.10.2017

Aktuality

V nových voľbách do samosprávy obcí boli zistené tieto výsledky :

Počet volebných obvodov :   1

Počet volebných okrskov :  2

Počet osôb zapísaných v zozname voličov :   973

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :   549

Počet odovzdaných obálok :  549

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce :  546

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :

1. Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát – počet platných hlasov 388

2. Erika Juričkovičová, nezávislá kandidátka – počet platných hlasov 158

Za starostu obce bol zvolený Ing. Ján Čerešník, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 388.
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk