Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa na rok 2018

Aktuality, Hlásenie v miestnom rozhlase

Vážení občania,

v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2017 kúpili, predali nehnuteľnosť /dom,  pozemok/ alebo im bolo v priebehu roka 2017 vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, že do 31.januára 2018 majú povinnosť tieto skutočnosti oznámiť na predpísanom tlačive správcovi dane. Rovnaká lehota platí aj na nahlásenie zmeny v počte psov a v intervale vývozu komunálneho odpadu.

Priznanie k miestnym daniam
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk