Oznam – úprava úradných hodín obecného úradu v stredu 01.08.2018

Aktuality

Z dôvodu vyhlásenia výstrahy pred vysokými teplotami a v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci č. 544/2007 Z.z., Obecný úrad Cerová oznamuje občanom skrátenie úradných hodín dňa 01.08.2018, t.j. v stredu.

Úradné hodiny obecného úradu budú
od 07:30 hod. do 13:00 hod.

V prípade nutnosti volajte starostu obce Ing. Jána Čerešníka

na tel. č. 0911 529 483
© www.obeccerova.sk,  adresa OcÚ: 906 33 Cerová č. 104, IČO: 00309478, telefónne číslo: 034/6589218, fax: 034/6589218, email: obeccerova@stonline.sk